AVISO LEGAL DE
www.somenergia.coop

1. OBXECTO E ACEPTACIÓN

O presente aviso legal regula o uso e utilización do sitio web www.somenergia.coop (en diante, A WEB), do que é titular SOM ENERGIA SCCL (en diante, SOM ENERGIA).

A navegación polo sitio web de SOM ENERGIA atribúelle a condición de persoa usuaria do mesmo (en diante, as Usuarias) e implica a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións publicadas neste aviso legal, advertindo de que esas condicións poderán ser modificadas sen notificación previa por parte de SOM ENERGIA, en cuxo caso procederase á súa publicación e aviso coa máxima anticipación posible.

Por iso é recomendable ler atentamente o seu contido en caso de querer acceder e facer uso da información e dos servizos ofertados desde este sitio web.

As Usuarias, ademais, obríganse a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, e responderán fronte a SOM ENERGIA ou fronte a terceiros de calquera tipo de danos e prexuízos que se poidan causar como consecuencia do incumprimento desa obriga.

Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida, podendo SOM ENERGIA denegar ou retirar o acceso e o seu uso en calquera momento.

2. IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓNS Subir no índice ↑

SOM ENERGIA, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informa de que:

 • A súa denominación social é: SOM ENERGIA, SCCL
 • O seu nome comercial é: SOM ENERGIA
 • Su CIF es: F55091367
 • O seu domicilio social está en: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
 • Outros rexistros públicos nos que apareza a entidade:
  • Rexistro de Cooperativas de Girona: Folla 13936; Inscrición 1ª

Para comunicarse connosco, poñemos ao seu dispor diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
Teléfono: 872.202.550
Correo electrónico: info@somenergia.coop

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e SOM ENERGIA consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de calquera medio dos detallados anteriormente.

3. CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN Subir no índice ↑

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Así e todo, SOM ENERGIA pode condicionar a utilización de algúns dos servizos ofrecidos na súa web a que se cubra previamente o correspondente formulario.

As Usuarias garanten a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comuniquen a SOM ENERGIA e serán as únicas responsables das manifestacións falsas ou inexactas que realicen.

As Usuarias comprométense expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de SOM ENERGIA e a non empregalos para, entre outros:

 1. Difundir contidos delitivos, violentos, pornográficos, de apoloxía do terrorismo, ofensivos ou que atenten contra a honra, a intimidade, a imaxe persoal e a dignidade da persoa, en particular que poidan prexudicar o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores, nin que fomenten o odio, o menosprezo ou a discriminación por motivos de nacemento, raza, sexo, ideoloxía, filiación política, orientación sexual, relixión, nacionalidade, opinión, diversidade funcional ou calquera outra circunstancia, ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 2. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de SOM ENERGIA ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos que SOM ENERGIA presta os seus servizos.
 3. Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutras Usuarias ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de SOM ENERGIA ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
 4. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de SOM ENERGIA ou de terceiros.
 5. Suplantar a identidade de calquera outra Usuaria.
 6. Reproducir, copiar, distribuír, pór ao dispor de, ou calquera outro xeito de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización da persoa titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 7. Solicitar datos con finalidade publicitaria e remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a SOM ENERGIA, sen que poida entenderse por cedido ás Usuarias ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

En definitiva, as Usuarias que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen en servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

Do mesmo xeito, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de SOM ENERGIA, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúan ás Usuarias dereito algún sobre os mesmos.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que teña sido expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

O establecemento dunha hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre SOM ENERGIA e o propietario do sitio web na que se estableza a aceptación nin a aprobación por parte de SOM ENERGIA dos seus contidos ou servizos.

SOM ENERGIA non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actualizacións que realice en base aos mesmos.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE Subir no índice ↑

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade simplemente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa exhaustividade, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.
SOM ENERGIA exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

 1. A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición, aos que se teña accedido a través do sitio web ou dos servizos que se ofertan.
 2. A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.
 3. O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico a o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo de exemplo, SOM ENERGIA non se fai responsable das actuacións de terceiras persoas que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

Do mesmo xeito, SOM ENERGIA declina calquera responsabilidade a respecto da información que se atope fóra desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar ás Usuarias sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que oferta este sitio web. SOM ENERGIA non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. SOM ENERGIA non se responsabiliza do establecemento de hiperligazóns por parte de terceiras persoas.

5. POLÍTICA DE PRIVACIDADE Subir no índice ↑

A continuación, indicámoslle os detalles referidos aos distintos tratamentos de datos persoais que realizamos en SOM ENERGIA SCCL.

5.1. Tratamento dos datos persoais de clientes de subministración de enerxía eléctrica e persoas socias da cooperativa

5.1.1. Información básica sobre Protección de datos

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalidade: Atender as súas solicitudes, realizar comunicacións informativas e envío de comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e/ou servizos e/ou sobre a relación de socio/a coa cooperativa.
Lexitimación: Execución dun contrato.
Consentimento do interesado/a.
Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Empresa distribuidora; Asesoría fiscal e contable, rexistros públicos, Bancos e Caixas de Aforro, Administración Tributaria.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose ao enderezo do responsable do tratamento en gdpr@somenergia.coop.

5.1.2. Información adicional sobre protección de datos

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Entidade: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Enderezo postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Teléfono: 972 183 386
Correo electrónico: gdpr@somenergia.coop

Se desexa contactar co noso Delegado de Protección de Datos, pode dirixirse por correo electrónico a dpo@windat.eu

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En SOM ENERGIA SCCL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal dos servizos solicitados, de execución do contrato de subministración eléctrica ou da relación do socio/a coa cooperativa, así como enviar comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos conservaranse mentres se manteña a relación comercial e, no seu caso, durante os años necesarios para cumprir coas obrigas legais.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Prestación dos servizos de subministración eléctrica e relación de socio/a coa cooperativa.
 • Consentimento do interesado/a: Envío de comunicacións comerciais e/ou newsletter.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Os datos comunicaranse aos seguintes destinatarios:

 • Asesoría fiscal e contable, rexistros públicos, Bancos e Caixas de Aforro, Administración Tributaria, ou outras administracións públicas, empresas distribuidoras, empresas de recobro de non-pagados, rexistros de morosidade e terceiros países coa finalidade de prestar os servizos contratados e cumprir coas obrigas legais.
 • Empresa distribuidora de enerxía, coa finalidade de prestar o servizo.

Transferencias de datos a terceiros países
Están previstas as seguintes transferencias de datos a terceiros países:

 • Mailchimp, coa finalidade de envío de comunicacións comerciais e recepción de newsletters. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de cláusulas tipo de protección de datos. Pode consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Drive (google), coa finalidade de copia de seguridade dos datos. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Existencia dunha decisión de adecuación da Comisión. Pode consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en SOM ENERGIA SCCL estamos a tratar datos persoais que lles afecten, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, SOM ENERGIA SCCL deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose ao enderezo da entidade responsable do tratamento.

Se outorgou ou seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no referente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non teña obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.agpd.es.

Como obtivemos os seus datos?
Os datos persoais que tratamos en SOM ENERGIA SCCL proceden do propio interesado/a.

5.2. Tratamento dos datos persoais de contactos vía web

5.2.1. Información básica sobre Protección de datos

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalidade: Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales.
Lexitimación: Execución dun contrato.
Consentimento do interesado/a.
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, agás en caso de obriga legal.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose ao enderezo do responsable do tratamento en gdpr@somenergia.coop.

5.2.2. Información adicional sobre protección de datos

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Entidade: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Enderezo postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Teléfono: 972 183 386
Correo electrónico: gdpr@somenergia.coop

Se desexa contactar co noso Delegado de Protección de Datos, pode dirixirse por correo electrónico a dpo@windat.eu

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En SOM ENERGIA SCCL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de atender a súa solicitude e enviarlle comunicacións comerciais.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos conservaranse mentres o interesado/a non solicite a súa supresión.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Prestación dos servizos solicitados.
 • Consentimento do interesado: Atender a súa solicitude e enviarlle comunicacións comerciais.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Non se cederán datos a terceiros, agás en caso de obriga legal.

Transferencias de datos a terceros países.
Non están previstas transferencias de datos a terceiros países.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en SOM ENERGIA SCCL estamos a tratar datos persoais que lles afecten, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendréis derecho a la portabilidad de vuestros datos personales.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, SOM ENERGIA SCCL deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose ao enderezo do responsable de tratamento.

Cando se realice o envío de comunicacións comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, o interesado poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

Se outorgou ou seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no referente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non teña obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.agpd.es.

5.3. Tratamento dos datos persoais de potenciais clientes

5.3.1. Información básica sobre Protección de datos

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalidade: Prestar os servizos solicitados, así como o envío de comunicacións comerciais e newsletter informativo.
Lexitimación: Execución dun contrato.
Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Terceiros países.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose ao enderezo do responsable do tratamento en gdpr@somenergia.coop.

5.3.2. Información adicional sobre protección de datos

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Entidade: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Enderezo postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Teléfono: 972 183 386
Correo electrónico: gdpr@somenergia.coop

Se desexa contactar co noso Delegado de Protección de Datos, pode dirixirse por correo electrónico a dpo@windat.eu

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En SOM ENERGIA SCCL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de atender a súa solicitude e enviarlle comunicacións comerciais, así como nuestros boletines.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos conservaranse mentres o interesado/a non solicite a súa supresión.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Prestación dos servizos solicitados.
 • Consentimento do interesado: Atender a súa solicitude e enviarlle comunicacións comerciais, así como os nosos boletíns.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Os datos comunicaranse aos seguintes destinatarios:

 • Terceros países.

Transferencias de datos a terceiros países.
Están previstas as seguintes transferencias de datos a terceiros países:

 • Mailchimp, coa finalidade de envío de comunicacións comerciais e recepción de newsletters. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Pode consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en SOM ENERGIA SCCL estamos a tratar datos persoais que lles afecten, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendréis derecho a la portabilidad de vuestros datos personales.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Do mesmo xeito, nos supostos legalmente establecidos, terá dereito á portabilidade do seus datos persoais.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose ao enderezo do responsable de tratamento.

Cando se realice o envío de comunicacións comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, o interesado poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

Se outorgou ou seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no referente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non teña obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.agpd.es.

5.4. Tratamento dos datos persoais de contactos de correo electrónico

5.4.1. Información básica sobre Protección de datos

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalidade: Prestarlle os servizos que nos solicitou, atender as súas solicitudes de información e enviarlle comunicacións comerciais.
Lexitimación: Execución de contrato, Interese lexítimo do responsable ou Consentimento do Interesado.
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, agás en caso de obriga legal.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose ao enderezo do responsable do tratamento en gdpr@somenergia.coop.

5.4.2. Información adicional sobre protección de datos

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Entidade: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Enderezo postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Teléfono: 972 183 386
Correo electrónico: gdpr@somenergia.coop

Se desexa contactar co noso Delegado de Protección de Datos, pode dirixirse por correo electrónico a dpo@windat.eu

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En SOM ENERGIA SCCL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de prestarlle os servizos que nos solicitou, atender as súas solicitudes de información e enviarlles comunicacións comerciais.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos conservaranse mentres o interesado/a non solicite a súa supresión.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Prestación dos servizos solicitados.
 • Interese lexítimo do responsable: Envío de comunicacións comerciais sobre os nosos servizos e/ou produtos.
 • Consentimento do interesado: Envío de comunicacións comerciais sobre os nosos servizos e/ou produtos en base a solicitudes previas mantidas co responsable do tratamento.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Non se cederán datos a terceiros, agás en caso de obriga legal

Transferencias de datos a terceiros países.
Non están previstas transferencias de datos a terceiros países.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en SOM ENERGIA SCCL estamos a tratar datos persoais que lles afecten, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendréis derecho a la portabilidad de vuestros datos personales.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, SOM ENERGIA SCCL deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose ao enderezo do responsable de tratamento.

Cando se realice o envío de comunicacións comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, o interesado poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

Se outorgou ou seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sientas vulnerados tus derechos en lo que refiere a la protección de tus datos personales, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, puedes presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

6. PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO Subir no índice ↑

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación a SOM ENERGIA identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

Para toda cuestión litixiosa que incumba ao sitio web de SOM ENERGIA, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais de Girona (España).

7. PUBLICACIÓNS Subir no índice ↑

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente nos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

8. POLÍTICA DE COOKIES Subir no índice ↑

¿Qué son las cookies?
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dunha Usuaria ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ás Usuarias.

¿Para que utiliza as cookies esta páxina web e cales son?
Esta páxina web utiliza as cookies para unha serie de finalidades, incluídas:

 • Análise: son aquelas cookies que, tratadas por nós ou por terceiros, nos permiten cuantificar o número de Usuarias e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan as Usuarias do servizo. Para iso analízase a súa navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a experiencia das Usuarias.
 • Técnicas: Son aquelas necesarias para a navegación e o bo funcionamento da nosa páxina web. Permiten, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, acceder a partes de acceso restrinxido, utilizar elementos de seguridade, almacenar contidos para poder difundir vídeos ou compartir contidos a través de redes sociais.
 • Sesión: As cookies de sesión permiten ao lugar que estás a visitar manteren un seguimento do teu movemento dunha a outra páxina, de xeito que no che pedirá a información que xa lle deches anteriormente. As cookies permítenche moverte por moitas páxinas dun mesmo lugar de xeito rápido e doado, sen ter que autenticarte novamente ou volver iniciar o proceso en cada zona que visitas.

O detalle das cookies utilizadas nesta páxina web é o seguinte:

Dominio Nome Duración Información Propósito principal
.docs.google.com GFE_RTT sesión usuario Ligado a google docs Rendemento
.docs.google.com S Pendente. Rendemento
.doubleclick.net IDE 2 anos Esta cookie leva a cabo a información sobre como o usuario final utiliza o sitio web e calquera tipo de publicidade que o usuario pode ter visto antes de visitar esa páxina web. Rendemento
.doubleclick.net test_cookie 24 horas Esta cookie está posta por doubleclick (propiedade de google) para determinar se o navegador do visitante da páxina web soporta as cookies. Rendemento
.flickr.com BX 2 anos Comunmente asociado ao uso de galerías de fotos de flickr incrustadas nun lugar. Rendemento
.flickr.com xb 1 ano Utilizada para Flickr. Rendemento
.google.com NID 6 meses Rexistra unha identificación única que identifica o dispositivo dun usuario que volve. La identificación utilízase para os anuncios específicos. Rendemento
.linkedin.com bcookie 1 ano Utilizado por linkedin para a integración social e a análise, incluídos os botóns share/in. Rendemento
.linkedin.com lidc 1 día Utilizada por linkedin para rastrear o uso de servizos incrustados. Rendemento
.scorecardresearch.com UID 2 anos Compila información do usuario e o seu movemento, como un selo temporal das visitas, as páxinas cargadas máis recentemente e o enderezo ip. Os datos utilízanse para a rede de investigación de marketing scorecard research para analizar patróns de tráfico e levar a cabo enquisas para axudar aos seus clientes a comprenderen mellor as preferencias do cliente. Rendemento
.scorecardresearch.com UIDR 2 anos Compila información do usuario e o seu movemento, como un selo temporal das visitas, as páxinas cargadas máis recentemente e o enderezo ip. Os datos utilízanse para a rede de investigación de marketing scorecard research para analizar patróns de tráfico e levar a cabo enquisas para axudar aos seus clientes a comprenderen mellor as preferencias do cliente. Estritamente necesaria
.slideshare.net __utma 2 anos Esta é unha das catro cookies principais establecidas polo servizo de google analytics, que permite aos propietarios de sitios web realizar un seguimento do comportamento dos visitantes e medir o rendemento do sitio. Esta cookie dura dous anos por defecto e distingue entre usuarios e sesións. Utilízase para calcular estatísticas de visitantes novas e de retorno. A cookie actualízase cada vez que se envían datos a google analytics. A vida útil da cookie pode personalizarse polos propietarios do sitio web. Medida de seguridade
.slideshare.net __utmb 30 minutos Esta é unha das catro cookies principais establecidas polo servizo de google analytics, que permite aos propietarios de sitios web realizar un seguimento do comportamento dos visitantes e medir o rendemento do sitio. Esta cookies determina novas sesións e visitas e caduca aos 30 minutos. A cookies sactualízase cada vez que se envían datos a google analytics. Calquera actividade dun usuario dentro do período de vida de 30 minutos contará como unha única visita, incluso se o usuario sae e, a continuación, volve ao lugar. Unha volta despois de 30 minutos contará como unha nova visita, mais un visitante que volva. Funcionalidade
.slideshare.net __utmc sesión usuario Esta é unha das catro cookies principais establecidas polo servizo de google analytics, que permite aos propietarios de sitios web realizar un seguimento do comportamento dos visitantes e medir o rendemento do sitio. Non se utiliza na maioría de lugares, mais está habilitado para permitir a interoperabilidade coa versión anterior do código de google analytics coñecido como urchin. Nestas versións anteriores, utilizouse en combinación coa cookie __utmb para identificar novas sesións/visitas para os visitantes que volvían. Cando se utiliza google analytics, esta sempre é unha cookie de sesión que se destrúe cando o usuario pecha o navegador. Onde se pode ver como unha galleta persistente, é probable que sexa unha tecnoloxía diferente que estableza a cookie. Funcionalidade
.slideshare.net __utmt 10 minutos Esta cookie establécea establece google analytics. Segundo a súa documentación, utilízase para acelerar a taxa de solicitude do servizo, limitando a recollida de datos en lugares de alta circulación. Funcionalidade
.slideshare.net __utmz 6 meses Esta é unha das catro cookies principais establecidas polo servizo de google analytics, que permite aos propietarios de sitios web realizar un seguimento do comportamento dos visitantes en canto ao rendemento do sitio. Esta cookie identifica a orixe do tráfico ao sitio, polo que google analytics pode dicir aos propietarios dos lugares onde proveñen os visitantes cando chegan ao lugar. A cookie ten unha duración de 6 meses e actualízase cada vez que se envían datos a google analytics. Funcionalidade
.slideshare.net _uv_id sesión usuario Utilizado por slideshare.net: un servizo de aloxamento de diapositivas e un dos botóns das redes sociais deste sitio web. Funcionalidade
.slideshare.net bcookie 1 ano Utilizado por linkedin para a integración social e a análise, incluídos os botóns share/in. Funcionalidade
.slideshare.net RT 1 dia Pendente. Funcionalidade
.somenergia.coop _ga 2 anos Este nome da cookie está asociado con google universal analytics, que é unha actualización significativa do servizo de análise de google máis utilizado. Esta cookie utilízase para distinguir usuarios únicos asignando un número xerado aleatoriamente como identificador do cliente. Inclúese en cada solicitude de páxina dun sitio e utilízase para calcular os datos de visitantes, sesións e campañas para os informes de análise de postos. De xeito predeterminado, caducará despois de 2 anos, aínda que esta sexa personalizable polos propietarios do sitio web. Funcionalidade
.somenergia.coop _gat 10 minutos Este nome da cookie está asociado a google universal analytics, de acordo coa documentación que se utiliza para acelerar a porcentaxe de solicitudes, limitando a recollida de datos nos lugares de tránsito elevados. Funcionalidade
.somenergia.coop _gid página visitada Este nome da cookie asociado con google universal analytics. Esta parece ser unha nova cookie e, a partir da primavera de 2017, non hai información dispoñible en google. Parece que almacena e actualiza un valor único para cada páxina visitada. Funcionalidade
.webforms2.somenergia.coop _ga 2 anos Este nome da cookie está asociado con google universal analytics, que é unha actualización significativa do servizo de análise de google máis utilizado. Esta cookie utilízase para distinguir usuarios únicos asignando un número xerado aleatoriamente como identificador do cliente. Inclúese en cada solicitude de páxina dun sitio e utilízase para calcular os datos de visitantes, sesións e campañas para os informes de análise de postos. De xeito predeterminado, caducará despois de 2 anos, aínda que esta sexa personalizable polos propietarios do sitio web. Funcionalidade
.webforms2.somenergia.coop _gid página visitada Este nome da cookie está asociado con google universal analytics. Esta parece ser unha nova cookie e, a partir da primavera de 2017, non hai información dispoñible en google. Parece que almacena e actualiza un valor único para cada páxina visitada. Segmentación/Publicidade
.www.linkedin.com bscookie 1 ano Utilizado por linkedin, cookie segura de identificación do navegador. Funcionalidade
.www.linkedin.com JSESSIONID sesión usuario Conserva os estados dos usuarios en todas as peticións da páxina. Funcionalidade
.youtube.com GPS sesión usuario Utilizado por youtube, rexistra unha identificación única en dispositivos móbiles para habilitar o seguimento en función da ubicación gps xeográfica. Funcionalidade
.youtube.com PREF 2 anos Esta cookie, que pode ser establecida por google ou doubleclick, pode ser utilizada para socios publicitarios para xerar un perfil de intereses para amosar anuncios relevantes noutros lugares. Funciona identificando unicamente o navegador e o dispositivo. Funcionalidade
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 8 meses Esta cookie está posta por youtube para manter pista de preferencias de usuario para youtube videos embedded en lugares; tamén pode determinar se o visitante de páxina web está utilizando a versión nova ou vella do youtube interface. Funcionalidade
.youtube.com YSC sesión usuario Esta cookie está posta por youtube para seguir vistas de embedded vídeos. Segmentación/Publicidade
accounts.google.com GAPS sesión usuario Esta cookie leva a cabo a información sobre como o usuario final utiliza o sitio web e calquera tipo de publicidade que o usuario final pode ter visto antes de visitar este sitio web. Funcionalidade
cdn.syndication.twimg.com lang sesión usuario Timeline de Twitter Funcionalidade
www.linkedin.com leo_auth_token sesión usuario Utilizada por linkedin para rastrear o uso de servizos incrustados. Funcionalidade
www.linkedin.com visit 2 anos Utilizada por linkedin para rastrear o uso de servizos incrustados. Funcionalidade
www.slideshare.net language sesión usuario Gardar o idioma preferente do usuario. Funcionalidade
www.slideshare.net SERVERID sesión usuario Normalmente utilízase para o equilibrio de carga. Identifica o servidor que enviou a última páxina no navegador. Asociado ao software haproxy load balancer. Segmentación/Publicidade
www.somenergia.coop _icl_current_language 2 dies Propia. Este nome da cookie está asociado a un complemento multilingüe de wordpress desde wpml. Almacena un valor de idioma para o sitio web. Cando a cookie se establece en resposta a unha acción ou solicitude de usuario, e sempre que teña unha vida útil curta, pode tratarse como estritamente necesaria. Funcionalidade
www.somenergia.coop cookieconsent_dismissed sesión usuario Propia. Informa que se obviou o consentimento de cookies. Segmentación/Publicidade

Nota: As cookies de tipo «Propias» son utilizadas só polo propietario desta web. O resto de cookies da táboa son cookies “de terceiros” ye son utilizadas polo prestador do servizo que está detallado no cadro anterior.

Eliminar ou bloquear as cookies
Vostede pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador:

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Se desexa rexeitar as cookies analíticas de Google Analytics en todos os navegadores, de xeito que non se envíe información súa a Google Analytics, pode descargar un complemento que realiza esta función desde esta ligazón: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout