Participació voluntària al capital social

 • Interès del 1,75 %, revisió anual per decisió de l’Assemblea General
 • Capital disponible amb tres mesos de preavís
 • El capital es queda a la cooperativa fins que el soci/sòcia en demana el retorn
 • Tot el capital tindrà el mateix interès
 • Pagament dels interessos anualment a finals del mes de gener
 • Primera fase de l’emissió: Aportació mínima de 100 € – màxima 5.000 € (en múltiples de 100 €). Inici 18/10/2017, finalització 25/10/2017.
 • Segona fase de l’emissió: Transcorreguda la primera setmana, si no s’ha cobert l’import total de l’emissió, el límit màxim passarà a ser de 100.000 €.
  • El límit màxim d’aportacions al capital social és de 100.000 € per persona sòcia. Per tant, cal comptar totes les aportacions al capital social voluntari que s’hagin efectuat amb anterioritat (queden exclosos del recompte els títols participatius i la Generació kWh). Per exemple, si un soci/sòcia ja té aportats 25.000 €, l’import màxim que podrà aportar en aquesta ocasió és de 75.000 €.
 • En condicions excepcionals el Consell Rector pot decidir retornar els diners més ràpidament.
 • Modalitat oberta fins assolir l’emissió total de 5.000.000 €

Factors de risc (econòmics, jurídics i tècnics) que heu de tenir en compte abans de fer la vostra aportació:

 • Totes les aportacions es faran en projectes d’energies renovables, és a dir, projectes a llarg termini
 • Les condicions meteorològiques varien cada any i influiran en la producció real
 • En segons quins projectes els tràmits administratius poden endarrerir la posada en marxa
 • La inflació anual potser varia a l’alça o a la baixa respecte la prevista en el nostre model de càlcul (2%)
 • Increment del cost de manteniment respecte el que s’ha previst
 • Els diners aportats no estan coberts pel Fons de Garantia Bancari gestionat pel Banc d’Espanya
 • Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’Administració, treballadors/es, després els crèdits i préstecs, després els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Us recomanem que només aporteu aquells diners que no preveieu necessitar a curt o mitjà termini i que repartiu les vostres aportacions entre els diferents instruments i entitats existents per tal de disminuir els riscos.