Som Energia està
adherida al sistema arbitral de consum

Obteniu una resolució ràpida i justa sense haver de presentar una demanda judicial.

Què és el
sistema arbitral
de consum?

El Sistema arbitral de consum és l’instrument que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania per resoldre de manera eficaç els conflictes que sorgeixen en les relacions de consum.

logo_consum_som_energia_CA

Quins conflictes no
es poden resoldre?

 • Els relacionats amb l’empresa distribuïdora, com poden ser:
  • La lectura dels comptadors.
  • L’accés a la xarxa (o l’alta d’un punt de subministrament).
  • Les inspeccions.
  • La qualitat del subministrament (incloent-hi la continuïtat o interrupció).
  • Els possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
 • Les qüestions sobre les quals ja hi ha una decisió judicial ferma i definitiva.
 • Les preguntes en les quals, d’acord amb la llei vigent, ha de participar el Ministeri Fiscal.
 • Les queixes o reclamacions que Som Energia no pot resoldre perquè no estan relacionades amb la seva activitat.

Quins conflictes
es poden resoldre?

Les reclamacions relacionades amb contractes amb consumidors. En aquest cas, cal que siguin presentades per la persona o entitat titular del contracte, a més de:

  • Estar relacionades amb la contractació, la facturació, el cobrament i/o l’atenció rebuda per part de Som Energia.
  • Haver-se presentat prèviament davant de Som Energia i que no hagi rebut resposta en el termini d’un mes. També en el cas que sí que hi hagi hagut resposta, però no hagi satisfet les expectatives de la persona consumidora.

Com funciona
el sistema arbitral?

Si compleixes els requisits necessaris per acudir al sistema arbitral, pots presentar una sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de la teva comunitat autònoma, a la Junta Arbitral Nacional de Consum o a través d’una associació de consumidors.

La mediació tracta de solucionar la reclamació sense l’ajuda dels àrbitres, i es duu a terme de manera independent, imparcial i confidencial.

Si no hi ha acord, s’inicia el procés arbitral, presentant tots els documents, respostes, al·legacions i proves.

L’àrbitre també pot demanar proves. El procediment arbitral acaba normalment amb la decisió final presa per l’àrbitre, anomenada laude. Aquest laude té els mateixos efectes que una sentència judicial. El laude és definitiu des del moment en què es dicta i és vinculant per a les parts.