AVÍS LEGAL DE
www.somenergia.coop

Aquest portal web és propietat de SOM ENERGIA, SCCL, (d’ara endavant SOM ENERGIA), amb NIF núm. F55091367 i domicili en C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona i inscrita al Registre de Cooperatives de Girona Full 13936 Inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, pots contactar amb nosaltres trucant al telèfon + 34 872 202 550 o a l’adreça electrònica gdpr@somenergia.coop.

Així mateix, posem a disposició de les persones usuàries un delegat de protecció de dades que no sols s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es facin a la nostra entitat, sinó que pot atendre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. El contacte del nostre delegat de protecció de dades és: Lant Abogados (Lant Advisors, SLP) – somenergia@delegado-datos.com.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, per tant, hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquest web.

L’accés al nostre portal web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes Condicions generals d’ús, vigents en el moment de l’accés, que et recomanem llegir amb atenció. La PERSONA USUÀRIA, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

El subministrament de dades personals i la compra de productes i serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre lloc web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense avís previ.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL Pujar a l’índex ↑

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de SOM ENERGIA o de terceres persones a les quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
SOM ENERGIA i Generation kWh són marques registrades, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d’establir-hi un enllaç no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador/a o soci/sòcia.

SOM ENERGIA queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per terceres persones al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS Pujar a l’índex ↑

L’accés al nostre lloc web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis, com associar-se, contractar la llum, accedir a les plataformes de participació o a l’oficina virtual són d’accés restringit a determinades persones usuàries i requereixen haver realitzat un procés de registre, haver emplenat formularis amb dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

S’ha d’accedir al nostre web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es duu a terme sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a terceres persones o a nosaltres mateixos.

És expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts al web per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes o serveis.

És prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots o programari que alterin el funcionament normal del portal, o en definitiva puguin causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que hi hagi al nostre portal, SOM ENERGIA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin derivar de la utilització d’aquests webs, aliens a la nostra entitat, per part de la PERSONA USUÀRIA.

SOM ENERGIA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús del nostre lloc web, sense que hi hagi dret a cap reclamació per aquesta mena d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra quivulneri les presents Condicions generals d’ús; la PERSONA USUÀRIA accepta que la no iniciació d’aquestes accions no en constitueix una renúncia formal, ja que romanen vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT Pujar a l’índex ↑

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SOM ENERGIA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i/o disposar la capacitat jurídica suficient per contractar, així com l’acceptació expressa de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA serà l’única responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a SOM ENERGIA o a qualsevol altra persona per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers sense comptar amb el seu consentiment.

4. RESPONSABILITATS Pujar a l’índex ↑

En posar a la disposició de qui utilitzi aquest web, volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de la PERSONA USUÀRIA.

SOM ENERGIA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a SOM ENERGIA qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

La PERSONA USUÀRIA assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre web, sent l’única responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre el web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i s’obliga a mantenir indemne SOM ENERGIA per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirecta de tals fets.

SOM ENERGIA no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquest portal web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

SOM ENERGIA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de la PERSONA USUÀRIA de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol una altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

La PERSONA USUÀRIA reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes i, per tant, les accepta de manera íntegra i expressa.

La PERSONA USUÀRIA és plenament conscient que la mera navegació pel present web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el que es refereix al nostre portal web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que entre les parts es produeixi qualsevol discrepància o diferència en relació amb la interpretació i contingut d’aquest lloc web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona, llevat d’aquells supòsits en què la normativa aplicable disposi una altra cosa de forma imperativa.

5. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS AL WEB Pujar a l’índex ↑

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades amb data 11/02/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprova la data d’emissió cada vegada que et connectis al nostre web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús del nostre lloc web, et pots posar en contacte amb nosaltres a les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados, a info@lant-abogados.com o a http://www.lant-abogados.com/.