Condicions generals del contracte de subministrament energia elèctrica

El present contracte podrà ser modificat pels representants de Som Energia SCCL, seguint les instruccions del consell rector o de l’assemblea. Les modificacions seran oportunament comunicades als clients, i podran ser motivades tan per adequació a la normativa del mercat elèctric com per la fixació de criteris sobre els valors que la cooperativa vol transmetre.
El client manté el dret de canviar a qualsevol altra companyia en el cas que així ho consideri oportú. A tal efecte no s’estableix cap mena de permanència mínima.

1. OBJECTE

 • 1.1. L’objecte del present contracte (el “Contracte o Contracte de Subministrament”) és el subministrament d’energia elèctrica per part de Som Energia SCCL (el “Comercialitzador”) en el punt de connexió a la xarxa o d’entrega, situat a les instal·lacions del Client, degudament identificat a les Condicions Particulars (el “Punt de Subministrament”), i amb la potència nominal també indicades en les Condicions Particulars.
 • 1.2. Per a contractar el servei a Som Energia SCCL, cal que un soci/a de la cooperativa avali al client titular del present contracte.
 • 1.3. La potència màxima que el Client podrà consumir serà la determinada per la normativa aplicable.
 • 1.4. El Contracte de Subministrament té caràcter personal, havent de ser el Client l’efectiu usuari de l’energia elèctrica subministrada, sense que pugui cedir-la o vendre-la a tercers, ni utilitzar-la en un lloc diferent o per fins diferents als establerts a les Condicions Particulars. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser considerada causa de resolució del present Contracte.

2. CERTIFICATS VERDS, ELECTRICITAT 100% RENOVABLE

 • 2.1. Per electricitat 100% renovable s’entendrà el fet que Som Energia SCCL garantirà que només comercialitzarà energia verda certificada. Per tant, s’haurà injectat a la xarxa tanta electricitat, provinent d’instal·lacions productores d’electricitat d’origen renovable, en una quantitat equivalent al consum elèctric del soci-consumidor.
 • 2.2. Instal·lacions productores d’electricitat origen renovable son aquelles que obtenen la seva energia de fonts naturals virtualment inesgotables.
 • 2.3. El procediment formal que Som Energia SCCL utilitzarà per certificar l’electricitat seran els certificats de garantia d’origen emesos per la CNE (Comissió Nacional Energia).
 • 2.4. El balanç entre energia produïda i energia consumida es realitzarà anualment.

3. DURADA I ENTRADA EN VIGOR

 • 3.1. La duració del Contracte de Subministrament és anual, excepte que s’hagués pactat un termini inferior a les Condicions Particulars i es prorrogarà tàcitament per terminis anuals.
 • 3.2. Les gestions del canvi per part de Som Energia començaran en la data de la signatura. La data efectiva d’entrada en vigor i el termini de duració del contracte començarà a comptar des del moment en que se hagin fet efectius els accessos a la xarxa de distribució. Som Energia notificarà al Client la data efectiva de l’entrada en vigor del contracte. En el supòsit de que l’accés fos finalment denegat, el present contracte s’entendria resolt sense indemnització per cap de les parts.

4. EQUIP DE MESURA I CONTROL

 • 4.1. El client haurà de disposar en el Punt de Subministrament d’un equip de control i mesura del subministrament d’electricitat (“Equip de Mesura i Control”), que haurà de complir amb els requisits tècnics exigits per la regulació aplicable. El Client serà el responsable de la custòdia de l’Equip de Mesura i Control, essent el propietari el responsable del seu manteniment.
 • 4.2. El Client s’obliga a no manipular l’Equip de Mesura i Control, i a informar al Comercialitzador en el cas que es detectés un funcionament anormal o incidència en el mateix.
 • 4.3. En cas de que el Client disposi de l’Equip de Mesura i Control de lloguer, tant el règim com el preu d’aquest serà l’establert a la normativa vigent en cada moment.
 • 4.4. El Client garantirà l’accés a l’Equip de Mesura i Control al Comercialitzador i a l’Empresa Distribuïdora corresponent, amb la finalitat de dur a terme la instal·lació, inspecció, lectura, manteniment, verificació i control, així com d’altres actuacions que resultin necessàries per la consecució del Contracte de Subministrament.
 • 4.5. En el marc de la disposició addicional primera de l’ordre ITC 3860/2007, en la que s’estableix el pla de substitució dels equips de mesura per incloure funcions de telemesura i discriminació horària, Som Energia SCCL vetllarà en la mesura del possible per a la seva correcta implantació. Així mateix, emprendrà les iniciatives que es creguin oportunes per garantir un bon servei als seus socis/clients.

5. PREU

 • 5.1. El Client haurà de satisfer al Comercialitzador el preu del subministrament d’electricitat establert a les Condicions Particulars.
 • 5.2. El Comercialitzador repercutirà al Client, en la mateixa factura emesa pel subministrament de l’electricitat, les quantitats que de conformitat amb la normativa aplicable corresponguin a l’empresa Distribuïdora, entre altres la tarifa d’accés, els drets de connexió i el dipòsit de garantia.
 • 5.3. En el cas que, durant el termini de vigència del Contracte de Subministrament, es produïssin canvis normatius relatius a la tarifa d’accés o qualsevol altre concepte regulat, que tingui una incidència en el preu del Contracte, aquests seran d’aplicació de forma automàtica al Contracte de Subministrament, sense que això pugui considerar-se una modificació del Contracte, tal i com s’estableix a la clàusula 8.

6. AUTORITZACIÓ AL COMERCIALITZADOR PER L’ACCÉS A LA XARXA

 • 6.1. El Client autoritza i faculta al Comercialitzador per a què durant la vigència del present Contracte, subscrigui en el seu nom i representació el contracte d’accés a la xarxa amb l’Empresa Distribuïdora corresponent.
 • 6.2. El Client s’obliga, durant la vigència del present contracte a no resoldre el contracte d’accés a la xarxa subscrit pel Comercialitzador al seu nom amb l’Empresa Distribuïdora corresponent. L’incompliment d’aquesta obligació donarà dret al Comercialitzador a resoldre el Contracte conforme al disposat a la clàusula 11.

7. FACTURACIÓ I PAGAMENT

 • 7.1. El Comercialitzador facturarà al Client pels conceptes de subministrament d’electricitat i tarifa d’accés a la xarxa de distribució, així com la resta de conceptes identificats a la clàusula 5.
 • 7.2. El Comercialitzador facturarà l’import a satisfer en concepte de consum d’electricitat en base a les lectures efectuades per l’encarregat de la lectura conforme a la regulació aplicable. En el cas que no es duguin a terme amb anterioritat a la data de facturació, el Client autoritza al Comercialitzador a facturar una quantitat estimada del consum d’electricitat, en funció de les dades facilitades per l’Empresa Distribuïdora, prenent com a referència l’històric de consum d’electricitat del mateix Punt de Subministrament des de la data d’inici del contracte, procedint a la seva regularització un cop s’hagin dut a terme les lectures per l’encarregat de la lectura.
 • 7.2.1. Som Energia SCCL acceptarà la lectura que el client pugui fer del seu propi equip de mesura com a substitut del càlcul de quantitat estimada; sempre i quan sigui coherent amb dades anteriors.
 • 7.3. Pagament.- El pagament de les factures es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el compte designat a aquests efectes pel Client a les Condicions Particulars, i s’haurà de fer efectiu durant els 7 dies posteriors a la data de la factura. El Client declara i garanteix haver cursat a tal efecte les oportunes instruccions a l’entitat bancària, així com a mantenir aquestes instruccions durant tot el període de vigència del present Contracte.
 • 7.3.1. El client autoritza a Som Energia a fer el necessari per a girar la factura al compte bancari del client.
 • 7.4. Demora en el pagament.- La demora en el pagament de les factures comportarà automàticament i sense necessitat de cap requeriment, l’aplicació dels interessos de demora establerts de conformitat amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest interès serà aplicable fins i tot en cas que el Client no tingui la condició d’empresa.
 • 7.5. L’interès de demora es meritarà diàriament, es liquidarà i haurà de ser abonat en la data en què es realitzi el pagament de la Factura impagada, podent capitalitzar-se mensualment els interessos de demora meritats i no satisfets. Així mateix, l’impagament pel Client de les quantitats pendents als seus venciments, facultarà al Comercialitzador a comunicar aquest extrem als serveis d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit d’acord amb la normativa aplicable al seu efecte. Això sense perjudici del disposat a les clàusules 10 i 11.

8. MODIFICACIÓ

 • 8.1. Les Parts estan obligades al compliment de les obligacions reflectides en el contracte conforme als seus termes, fins i tot en cas que ocorreguessin successos que facin del compliment del Contracte més onerós del que raonablement hagin pogut preveure en el moment de la seva signatura.
 • No obstant l’anterior, en cas que el Comercialitzador demostri que per alteracions dels mercats d’electricitat o qualsevol altra circumstància, el compliment de les prestacions contractuals ha esdevingut excessivament onerós, trencant l’equilibri del Contracte, si això és a causa de fets que escapen al seu control i que no podien haver estat previstos ni tinguts en compte en el moment de la signatura del Contracte, el risc del qual no va haver raonablement d’assumir i que no ha pogut evitar o superar, les Parts hauran de, dins del termini de 2 mesos des que el Comercialitzador invoqui aquestes circumstàncies, negociar termes contractuals alternatius que raonablement mitiguin les conseqüències d’aquestes circumstàncies sobrevingudes. En cas que no fos possible aconseguir un acord satisfactori sobre aquest tema dins dels 2 mesos següents a la finalització del termini anteriorment esmentat, el Comercialitzador podrà instar la resolució del present Contracte.

9. TRASPÀS

 • 9.1. El Client, sempre que estigui al corrent de pagament, podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor en idèntiques condicions. El Client posarà aquesta circumstància en coneixement del Comercialitzador com a mínim amb un mes d’antelació mitjançant comunicació fefaent que haurà estar firmada pel nou consumidor, indicant les seves dades de contacte.
 • 9.2. En qualsevol cas, es mantindrà la necessitat que un soci/a de la cooperativa avali el contracte subscrit pel client.
 • 9.3. L’efectivitat del traspàs del Contracte de Subministrament quedarà condicionat al canvi de titularitat del contracte d’accés a la xarxa amb l’empresa distribuïdora corresponent que gestionarà el Comercialitzador.

10. SUSPENSIÓ

 • 10.1.Suspensió per impagament. El Comercialitzador podrà exigir a l’Empresa Distribuïdora que suspengui el subministrament elèctric en cas d’impagament per part del Client, transcorreguts 5 dies des que aquest hagués sigut requerit fefaentment, a la direcció facilitada a aquests efectes a les Condicions Particulars. Sense perjudici del disposat a la clàusula 11.
 • 10.2.Altres causes de suspensió. El Comercialitzador podrà exigir a l’Empresa Distribuïdora la suspensió del subministrament elèctric en els següents supòsits:
 • a) Drets de connexió directe sense previ contracte.
 • b) Derivacions per subministrar energia a una instal·lació no prevista en el Contracte.
 • c) Manipulació de l’Equip de Mesura i Control o evitació del seu correcte funcionament.
 • d) Indisponiblitat de la xarxa de transport i/o distribució.
 • e) Força Major o raons de seguretat o realització de tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal·lacions de transport o distribució.
 • f) Existència de risc per les persones i pels béns.
 • g) Deficient conservació de les instal·lacions del Client, quan això suposi perill per la seguretat de persones o béns.
 • h) Impossibilitat per part del distribuïdor per instal·lar l’equip de control de potència.
 • 10.3.Comunicació de la Suspensió. El Comercialitzador comunicarà al Client la suspensió del subministrament amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en els supòsits d), e), f) y g) anteriors, en els que la suspensió del subministrament podrà dur-se a terme tan aviat se’n doni la concurrència.
 • 10.4.Reposició del Subministrament.- El subministrament no es reposarà fins que s’hagi resolt la situació que va motivar la suspensió i s’hagi satisfet per part del Client la quantitat pendent, la totalitat dels interessos meritats fins aquella data, així com les quantitats que corresponguin en concepte de desconnexió i reconnexió del subministrament. Som Energia SCCL podrà exigir al Client la presentació d’una garantia en forma de dipòsit o aval bancari com a condició per la reposició del Subministrament, que es restituirà amb posterioritat a la finalització del Contracte. Som Energia SCCL és reserva el dret a aplicar aquesta garantia al pagament de les quantitats pendents a la data de finalització del Contracte.

11. FINALITZACIÓ

 • 11.1.Causes de resolució anticipada. El present Contracte podrà resoldre’s:
 • a) En els casos previstos en la normativa vigent.
 • b) Per incompliment greu de qualsevol de les obligacions derivades del present Contracte, i en particular, si una de les Parts incompleix o no executa, en qualsevol dels aspectes essencials o de forma greu o reiterada, qualsevol de les obligacions que derivin del present Contracte, i no esmeni aquest incompliment en els 5 dies hàbils següents a la recepció del requeriment enviat per la part no-incomplidora a tal efecte.
 • c) En cas de frau o manipulació indeguda dels Equips de Mesura i Control.
 • d) En el cas que el Client cessi la seva activitat o no utilitzi l’electricitat en el Punt de Subministrament.
 • e) En el cas d’impagament de les factures emeses transcorreguts 5 dies des de la data de pagament, sense perjudici de l’aplicació dels interessos de demora previstos a la clàusula 7.5.
 • f) En el cas de resolució del contracte d’accés a la xarxa.
 • g) Qualsevol altra causa prevista en aquest Contracte o en la legislació aplicable.
 • 11.2.En cas de que esdevingui una Causa de Resolució Anticipada amb relació amb una de les Parts, l’altra Part no incorri en la mateixa podrà (i) mitjançant notificació fefaent a l’altra Part, resoldre el present Contracte, i (ii) en el cas del Comercialitzador, suspendre el subministrament, comunicant-ho al titular de la xarxa que el Client estigui connectat, amb subjecció a la normativa aplicable a aquest efecte. A més, en el cas que el Comercialitzador fos la Part no sotmesa a la Causa de Resolució Anticipada, el Client haurà d’indemnitzar al Comercialitzador pels danys i perjudicis eventualment soferts i derivats de la resolució anticipada del Contracte.
 • 11.3.En cas que el present contracte es resolgués de forma anticipada a instàncies del comercialitzador per causes imputables al Client, el Client abonarà al Comercialitzador tots els danys i perjudicis que se li haguessin suposadament causat com conseqüència de la causa de resolució concurrent.
 • 11.4.En cas de finalització per impagament, Som Energia SCCL podrà exigir a el soci/a responsable del contracte la satisfacció dels deutes pendents, essent una mesura transitòria la utilització del capital social aportat a la cooperativa per aquest soci/a. Si això es produís, el capital social hauria de ser reintegrat abans de 15 dies des de la seva utilització. El consell rector estudiarà el cas i si ho troba oportú aplicarà el règim de faltes i sancions recollides en els estatuts de la cooperativa.

12. RESPONSABILITAT

 • 12.1.Excepte en els casos d’incompliment dolós, i amb subjecció al que en el cas estableixi sobre això de manera imperativa la normativa vigent en cada moment, cap de les parts serà responsable davant l’altra per danys indirectes o lucre cessant derivat de l’incompliment del present Contracte. En cap cas respondrà el Comercialitzador dels danys i perjudicis que s’ocasionin al Client o a tercers per raó d’accions o omissions del propi Client o de tercers que no siguin directament imputables al Comercialitzador, i en particular, de la interrupció del subministrament per causes que no li siguin imputables i dels derivats d’actuacions d’altres subjectes del sistema elèctric. Qualsevol responsabilitat derivada de deficiències en la qualitat de l’energia elèctrica i continuïtat del servei seran exigibles pel client al titular de la xarxa, transportista i/o distribuïdor encarregats del lliurament de l’energia elèctrica, llevat que aquestes deficiències es derivin directament del comportament dolós o culpós del Comercialitzador.
 • 12.2.Cap de les parts serà considerada responsable per l’incompliment de les seves obligacions en virtut d’aquest Contracte, en la mesura que aquest incompliment fos conseqüència d’un esdeveniment de Força Major, especialment en el cas d’impossibilitat de fer arribar l’electricitat al Punt de Subministrament per causes alienes al Comercialitzador. A efectes del present contracte s’entén per Força Major qualsevol acte, circumstància o causa que escapi el control de qualsevol de les Parts, fins i tot en el cas que la part afectada hagi actuat amb la deguda diligència, sigui imprevisible, o sent previsible, inevitable, irresistible o independent de la voluntat de les parts.
 • 12.3.La part que es veiés afectada per la Força Major ho notificarà immediatament a l’altra, descrivint detalladament l’esdeveniment de Força Major al·legat i el temps previst de durada. El compliment de les obligacions contractuals a efectes per Força Major es suspendrà mentre duri aquesta. Un cop finalitzada la Força Major, les parts acordaran el període de temps i les mesures apropiades per continuar amb el desenvolupament del contracte. En cas de que la Força Major duri més de tres mesos qualsevol de les Parts podrà resoldre el Contracte.

13. QUALITAT

 • 13.1.Els estàndards de qualitat d’aquest contracte de subministrament seran els que s’estableixin en la regulació vigent en cada moment i en especial els de l’article 105 del Reial Decret 1955/2000.
 • 13.2.En cas d’incompliment de la qualitat del subministrament per part de l’Empresa Distribuïdora, el Comercialitzador gestionarà amb aquesta empresa distribuïdora els descomptes que corresponguin al Client segons la regulació aplicable.

14. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • 14.1.El Client persona física, ha sigut informat pel Comercialitzador que les dades personals consignades a les Condicions Particulars del Contracte podran ser incorporades a un fitxer informatitzat propietat del Comercialitzador i del qual és responsable, amb la finalitat exclusiva de gestionar la relació contractual que l’uneix amb el Client i complir amb les obligacions d’índole comptable, fiscal i administrativa. El titular de les dades personals consignades consent expressament a aquesta incorporació i tractament de les dades per als fins assenyalats. Així mateix, el titular de les dades personals consignades consent expressament que aquests puguin ser utilitzats pel Comercialitzador per tal d’enviar-li informació sobre les seves activitats i serveis, així com que puguin ser cedides a aquelles persones o entitats, la intervenció de les quals siguin necessàries per a la prestació al Client dels serveis per part del Comercialitzador. Finalment, el Client ha estat informat que podrà exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació d’acord amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès normativa aplicable a tal efecte, mitjançant comunicació per escrit dirigida a:

Per correu electrònic:
comercialització@somenergia.coop
info@somenergia.coop
Per correu ordinari:
o C/Pic de Peguera 15, escala A porta 16, 17003 Girona.

15. NOTIFICACIONS I VARIS

 • 15.1.La notificació de les factures, així com altres informacions de caràcter informatiu general, es realitzaran prioritàriament per correu electrònic a l’adreça indicada a les condicions particulars. És responsabilitat del client el correcte manteniment d’aquest correu. En cas que el client desitgi rebre les comunicacions per correu ordinari en paper, Som Energia SCCL es reserva el dret de facturar el cost que pugui comportar.
 • 15.2.Excepte els casos indicats en 15.1, tota notificació o informació que hagi de remetre una part a l’altra amb relació amb el present Contracte es realitzarà per correu certificat o per un altre mitjà equivalent que permeti deixar constància del seu enviament, recepció i contingut, així com per correu electrònic o telèfon mòbil, i s’enviarà al destinatari a la direcció i números de contacte indicats a les Condicions Particulars.
 • 15.3.La declaració de qualsevol d’aquestes Condicions Generals com invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que romandran sent vinculants per les Parts, les quals es comprometen en aquest cas a substituir la clàusula afectada per una altra vàlida d’efecte equivalent segons principis de bona fe i equilibri de contraprestacions. La renúncia per qualsevol de les Parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les Condicions Generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general ni crearà un dret adquirit per l’altra part.

16. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

 • 16.1.Totes les controvèrsies que puguin sorgir amb relació a aquest Contracte es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, excepte en aquells supòsits en què una altra cosa es disposi de forma imperativa per la normativa aplicable a aquest efecte, en aquest cas es disposarà al que estableixi la mateixa. El present Contracte es regirà i interpretarà en tots els seus extrems per lleis espanyoles.

17. CONTRACTE COMPLERT

 • 17.1.Aquestes Condicions Generals, conjuntament amb les Condicions Particulars, constitueixen la integritat dels pactes existents entre les Parts amb relació al subministrament d’energia en el Punt de Subministrament, substituint a qualsevol altres pactes o acords existents entre les Parts amb anterioritat a la celebració.